Postupci nabave

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) Splitsko-dalmatinska županija kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

BONA PACTA d.o.o., Vukovarska 148, 21 000 Split, OIB:94065159076

Dokumenti