Djelokrug poslova Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva i prostornog uređenja te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela. Prati stanje u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja. U upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim ustanovama. Provodi postupke procjene nekretnina sukladno Zakonu i vodi registar istih. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

 

--------------------

ISPOSTAVA HVAR
Voditelj Ispostave Jurica Miličić
email: jurica.milicic@dalmacija.hr 
IVE MILIČIĆA 7, 21 450 HVAR
Tel: 021/400-044, 400-228, fax: 021/717-656

ISPOSTAVA IMOTSKI
Voditelj Ispostave Ivo Ždero
email: ivo.zdero@dalmacija.hr
ANTE STARČEVIĆA 23, 21 260 IMOTSKI
Tel: 021/400-047, fax: 021/841-131

ISPOSTAVA MAKARSKA
Voditeljica Ispostave Suzana Franičević
email: suzana.franicevic@dalmacija.hr
OBALA KRALJA TOMISLAVA 1, 21 300 MAKARSKA
Tel: 021/400-288, 400-286, fax: 021/679-422

ISPOSTAVA OMIŠ
Voditeljica Ispostave Nansy Kadić Alač
email: nansy.kadic-alac@dalmacija.hr
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, 21 310 OMIŠ
Tel: 021/400-053, 400-051, fax: 021/757-274 

ISPOSTAVA SINJ
Voditeljica Ispostave Anna Preosti
email: anna.preosti@dalmacija.hr
DRAGAŠEV PROLAZ 10, 21 230 SINJ
Tel: 021/400-265, 400-264, fax: 021/825-605

ISPOSTAVA SOLIN
Voditeljica Ispostave Marija Paro
email: marija.paro@dalmacija.hr
KRALJA ZVONIMIRA 81, 21 210 SOLIN
Tel: 021/400-249, 400-045, fax: 021/261-702

ISPOSTAVA SUPETAR
Voditeljica Ispostave Snežana Bralić
email: snezana.bralic@dalmacija.hr
DOLČIĆ 2, 21 400 SUPETAR
Tel: 021/400-207, 400-210, fax: 021/490-098

ISPOSTAVA TROGIR
Voditeljica Ispostave Saša Šegvić
email: sasa.segvic@dalmacija.hr
PUT MULINE 1, 21 220 TROGIR
Tel: 021/400-215, 400-216, fax: 021/796-285

ISPOSTAVA VIS
Voditelji Ispostave Petar Petric
email: petar.petric@dalmacija.hr
TRG 30. SVIBNJA 1992. br. 1, 21 480 VIS
Tel: 021/400-201

ISPOSTAVA VRGORAC
Voditeljica Ispostave Ljiljana Stanković
email: ljiljana.stankovic@dalmacija.hr
ULICA TINA UJEVIĆA 8, 21 276 VRGORAC
Tel: 021/400-253

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje

 

Područje gradnje

 

Zakoni
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 • („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18) Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)

Uredbe
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19)
 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju („Narodne novine“ broj 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)

Odluke
 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 119/18, 5/19)

Uredbe i Odluke EU
 • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5) Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76) (stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost  Protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)  
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)
 • Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 21, 26.1.2017., str. 113 – 115)  
 • Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
 • (Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62–64)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475 оd 26. siječnja 2017. o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 211, 17.8.2017., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959 оd 24. veljače 2017. o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN 15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 145, 8.6.2017., str. 1-3)  
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 1-3)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 4-5)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar (Službeni list Europske unije L 329, 13.12.2017., str. 1-3
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/771 оd 25. siječnja 2018. o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 129, 25.5.2018., str. 82 – 83)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/779 оd 19. veljače 2018. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 131, 29.5.2018., str. 23 – 24)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 78-79.)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/451 оd 19. ožujka 2019. o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća  (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 80-82)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende  (Službeni listu Europske Unije L 187, 12.7.2019., str. 11–13
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1342 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca (Službeni list Europske Unije L 211, 12.8.2019., str. 1-3)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1764 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture ​ (Službeni list Europske Unije L 270, 24.10.2019., str. 81-83)

Pravilnici
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 98/19
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“ broj 103/08)
 • Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“ broj 32/14, 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru („Narodne novine“ broj 47/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17) Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/1441/15, 105/15, 61/16, 20/17)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)
 • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade („Narodne novine“ broj  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/15)

Naputak
 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14)

Tehnički propisi
 • Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06)
 • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
 • („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)
 • Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji
 • Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa („Narodne novine“ broj 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“ broj 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) - stupio na snagu 1. siječnja 2016. 
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17)  - stupio na snagu 4. ožujka 2017. godine
 • Tehnički propis za zidane konstrukcije („Narodne novine“ broj 01/07)
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije („Narodne novine“   Broj 121/0758/09125/10136/12)
 • Tehnički propis za čelične konstrukcije („Narodne novine“ broj 112/08125/1073/12136/12)
 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona („Narodne novine“ broj 119/09125/10136/12)
 • Tehnički propis za betonske konstrukcije („Narodne novine“ broj 139/0914/10125/10136/12
 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije („Narodne novine“ broj 80/13) Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15). Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije („Narodne novine" broj 53/17)  - stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine

Ostalo

 

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:
Vezani zakoni:
 • ​Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“ broj 69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 86/08, 25/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 101/11)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 175/03 i 100/04 - redakcijski pročišćeni tekst)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu („Narodne novine“ broj 116/07, 56/11)
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada („Narodne novine“ broj 90/10, 111/10, 55/12)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika („Narodne novine“ broj 6/00)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07, 25/0869/10, 19/13, 40/14)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14, 41/15, 75/15)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04) NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 33/1087/10146/1081/11100/11130/1281/13136/14119/15) Napomena: Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (20. travnja 2018. godine) ovaj Tehnički propis prestaje važiti.

Područje prostornog uređenja

Zakoni
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
   
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
   
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17)
Vezani zakoni:
 • ​Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13, 52/18)
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti („Narodne novine“ broj 25/18)

Uredbe
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
 • („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja („Narodne novine“ broj 115/15)

Odluke
 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 39/18)
 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 119/18, 5/19)

Pravilnici
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 29/83, 36/85 i 42/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
 • („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana („Narodne novine“ broj 135/10)
 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14, 56/14)
 • Pravilnik o geodetskom projektu - pročišćeni tekst (neslužbeno)
 • Radni primjerci geodetskog projekta
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14, 19/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 122/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/15)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj  136/15)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj  93/17)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

Naputak
 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14)

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
Vezani zakoni:
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu („Narodne novine“ broj 116/07, 56/11)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 117/12)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07, 25/0869/10, 19/13, 40/14)