Djelokrug poslova Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Upravni odjel za turizam i pomorstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva, prati stanje u području turizma i pomorstva, te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg turističkog i pomorskog razvoja Županije. Prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma.Prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Županije. Predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području Županije, sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,
 • registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

TURIZAM

Kontakti Odsjeka za turizam

OBRASCI

Upute za nove iznajmljivače 

POMORSTVO

___________________________________________________________________________________________          

Javni uvid u prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” broj 83/23 – dalje u tekstu: Zakon) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo, Splitsko-dalmatinske županije. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

OPĆINA MARINA

Prijedlog izmjene granice luckog podrucja Marina Agana, k.o.Marina; podnositelj zahtjeva JAHTING SPORT AGANA d.o.o.

OPĆINA SUĆURAJ

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Perna; podnositelj zahtjeva IANOS d.o.o.

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Sućuraj, podnositelj zahtjeva BMP ASSET d.o.o

GRAD SPLIT

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Slatine, podnositelj zahtjeva NAVEGAR TOURS d.o.o.

OPĆINA JELSA

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gdinj, podnositelj zahtjeva Jurica Ćurin

GRAD MAKARSKA

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Veliko Brdo, Grad Makarska

__________________________________________________________________________________________

OBRASCI

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo:

 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17  i 107/20)
 • Zakon o proračunu  („Narodne novine“, broj 144/21)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj 130/17 i 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj  92/10)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/1378/15, 12/18 i 118/18)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 60/19)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 92/08)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17)
 • Glavni plan razvoja turizma SDŽ (2017.-2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga (dostupan na mrežnim stranicama Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije www.dalmatia.hr)
 • Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2030. godine („Narodne novine“ , broj 2/23)

Natječaji

Svi natječaji