Djelokrug poslova Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja zaštite okoliša, komunalnih poslova, infrastrukture i investicija te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg komunalnog i infrastrukturnog razvoja Županije. Rješava u drugom stupnju po žalbama na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente. U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama čiji je osnivač i vlasnik, odnosno pretežiti vlasnik Županija te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama. Obavlja i poslove vezane za upravljanje nepokretnom imovinom Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač i vlasnik, odnosno pretežiti vlasnik Županija. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za komunalnu poslovne, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša:

 

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Zakoni

Pravilnici 

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 81/20)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 69/16)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada ("Narodne novine", broj 114/15 i 103/2018)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine", broj 87/15)
 • Pravilnik o katalogu otpada ("Narodne novine", broj 90/15)

Uredbe

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine", broj 50/17, 84/19)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 3/17)
 • Uredba o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 124/13 i 105/15)

Programi i planovi

Ostalo

 1. Očevidnik prijevoznika
 2. Očevidnik posrednika
 3. Očevidnik trgovca
 4. Očevidnik reciklažnih dvorišta
 5. Očevidnik nusproizvoda

Propisi iz područja komunale

Zakoni

 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 48/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18)
 • Zakon o postupanju s različito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", broj 86/12 i 143/13)
 • Opći porezni zakon ("Narodne novine", broj 115/16 i 106/18)
 • Zakon o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu utvrđivanju obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa ("Narodne novine", broj 15/19)

Uredbe

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ("Narodne novine", broj 98/12)

 

PO OVLAŠTENJU PROČELNICA

Sort By:
The template you are linking to has no template configured yet.

Natječaji

Svi natječaji