Djelokrug poslova Župana

Župan je izvršno tijelo Županije i ima dva zamjenika.

Župan se bira na neposrednim izborima, kao i zamjenici župana, sukladno posebnom zakonu .

Župan, kao i zamjenici župana svoju dužnost obavljaju profesionalno. 

U obavljanju izvršne vlasti župan:

  • priprema prijedloge općih i drugih akata,
  • zvršava i osigurava izvršavanje akata Županijske skupštine,
  • upravlja imovinom Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, te odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina  i  nekretnina Županije čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
  • usmjerava djelovanje upravnih tijela i nadzire njihov rad,
  • dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu, a po zahtjevu Županijske skupštine i češće,
  • daje mišljenje Županijskoj skupštini o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i odlukom Županijske skupštine,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Županijska skupština. 

Radi učinkovitog obavljanja svojih zadaća župan može osnivati savjetodavna tijela i imenovati njihove članove.

Župan donosi akte za izvršenje odluka Županijske skupštine, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih svojih prava i obveza.

Opći akti i važniji pojedinačni akti objavljuju se u «Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije.»